سهیلا اسکندری

متولد ٢٣\٠۶\١٣۶٣ صادره از قزوین

۲۰ سال سابقه ھنری در رشته نگارگری (تذھیب و تشعیر) زیر نظر اساتیدی چون رامین مرآتی، مجید فدائیان و کیانوش معتقدی عضو انجمن نگارگران ایران.

کسب پروانه تولید و کارگاھی زیر نظر سازمان میراث فرھنگی.

مسئول کارگاه ھای تذھیب و نگارگری حوزه ھنری استان قزوین در از سال ٩١ تا ٩۴.

مسئول خانه نگارگری استان قزوین زیر نظر میراث فرھنگی.

کسب دیپلم افتخار در جشنواره رضوی شیراز.

کسب لوح تقدیر در جشنواره نگارگری میراث فرھنگی سال ٨٠.

کسب مقام اول در جشنواره یادواره رفتار علوی سال ٨١.

کسب لوح تقدیر در جشنواره ھنرھای تجسمی استان قزوین ٨۴.

کسب لوح تقدیر در جشنواره سومین تولیدات حوزه ھنری سال٩٢.

کسب لوح تقدیر در جشنواره اولین تذھیب ھای قرآنی سال ٨٧.

کسب لوح تقدیر در چھارمین جشنواره تولیدات حوزه ھنری در سال ٩٣.

کسب لوح تقدیر در دومین جشنواره ھنرھای تجسمی استان قزوین سال ٨۵.

کسب لوح تقدیر در جشنواره تخصصی نگارگری ارسیکا (دانشگاه تبریز) سال ٩۶.

شرکت در ھشتمین جشنواره دو سالانه نگارگری ایران.

شرکت در دومین جشنواره ھنرھای تجسمی فجر.

شرکت در سومین جشنواره ھنرھای تجسمی فجر.

شرکت در اولین دو سالانه تذھیب ھای قرآنی مشھد سال٨٧.

شرکت در دومین دو سالانه تذھیب ھای قرآنی مشھد سال ٨٩.

شرکت در سومین دو سالانه تذھیب ھای قرآنی مشھد ٩١.

شرکت در اولین دو سالانه تذھیب ھای قرآنی مشھد سال ٩٣.

شرکت در جشنواره ملی جوانان سال ٨٩.

شرکت در ششمین جشنواره ھنرھای تجسمی فجر.

شرکت در ھشتمین جشنواره ملی جلوه ھای رضوی سال ٩٢.

نمایشگاه انفرادی آذر ماه ٨٩ گالری تماشا استان قزوین.

نمایشگاه انفرادی مرداد ماه ٩٠ گالری تماشا استان قزوین.

نمایشگاه انفرادی دی ماه ٩٢ گالری مھر استان قزوین.

آموزش تذھیب در آموزشگاه انجمن خوشنویسان ھشتگرد از سال ٩٠ الی ٩۵.

آموزش در آموزشگاه شیوه از سال ٩١ الی ٩۴.

آموزش در حوزه ھنری استان قزوین از سال ٩١ الی ٩۴.

آموزش در گالری جاوید تھران از سال ٩۵.

برگزار کننده نشست ھای تخصصی با حضوراساتید محترم کشور در استان قزوین در حوزه ھنری استان قزوین و بررسی مکاتب و دوره ھای نگارگری و تذھیب.

تدریس در دانشگاه الزھرا تھران و برگزاری کارگاه ھای تخصصی تذھیب در اردیبھشت و خرداد ٩۶.

عضو بیمه تأمین اجتماعی ھنرمندان.

دبیر برگزاری نشستهای هنری در استان ۹۶.

دبیر برگزاری دومین نمایشگاه نگارگران مکتب قزوین.

دبیر برگزاری نشستها و ورکشاپها در استان و دعوت از اساتید استانهای کشور۹۸.

دبیر برگزاری سومین نمایشگاه نگارگران مکتب قزوین مهمان در استان قم ۹۸.

دارنده نشان ملی از میراث فرهنگی کشور.

داور جشنواره بخش تذهیب در شهرستان هشتگرد.

داور جشنواره بخش تذهیب در جشنواره هنری مدرسین و مربیان تربیت معلم کشور.