کتاب میرعلی هروی
تاریخ انتشار
کتاب میرعمادالحسنی سیفی قزوینی
کتاب میرعمادالحسنی سیفی قزوینی

عنوان: کتاب میرعلی هروی
ناشر:انتشارات هنرکده کرج
گردآوری:محمدمهدی زارعدار

کتاب میرعلی هروی (منتخبی از آثار خوشنویسی و نگارگری)

میر علی سادات حسینی هروی (درگذشت: ۹۵۱ه‍/۱۵۴۴م) معروف به میر علی هروی و میرجان و ملقب به کاتب سلطانی از سرآمدان نستعلیق‌نویسی و از خوشنویسان بزرگ قرن دهم هجری است که خط او از نظر رعایت اصول، استحکام و همواری، صفا و شأن، تا زمان خود بی‌همتا بوده و شاید پس از او نیز جز میر عماد کسی یارای برابری با او نداشته باشد. خط او حتی بر خط سلطان‌علی مشهدی برتری دارد.او بر روی خوشنویسان پس از خود تأثیر به‌سزایی گذاشته‌است.

خرید

بیشتر