کتاب میرعمادالحسنی سیفی قزوینی
تاریخ انتشار
کتاب میرعمادالحسنی سیفی قزوینی

عنوان: میرعمادالحسنی سیفی قزوینی
ناشر:انتشارات یزدانی
مقدمه استاد غلامحسین امیرخانی

مقدمه استاد غلامحسین امیرخانی
ميرعماد الحسني سيفي قزويني از مشهور ترين خوشنويسان تاريخ هنر ايران است که توانست پايه خط نستعليق را چنان مستحکم نمايد که تمام صاحب نظران خطوط اسلامي آن را عروس خطوط ناميدند . قلم او بيشترين تاثير خود را در عرصه خط نستعليق گذاشته است . زندگي او در تذکره ها و رسالات و متون مختلف آمده اما گوشه هاي پنهان زندگي او همواره ناشناخته مانده است .

خرید کتاب

بیشتر