کلاسهای آموزش قطعه بندی
تاریخ انتشار

پرس و پاسپارتو
گونیا کردن
جدول کشی
قیطان
ابری کردن اثر خوشنویسی
دندان موشی

برگذاری کلاسهای قطعه بندی در خانه رئوفی

جهت اطلاع از شراط کلاس ها با ما در ارتباط باشید

هنرجویان میتوانند از طرق یکی از روش های ارتباطی نسبت به ثبت نام در کلاسها اقدام نمایند

بیشتر